Keyestudio Turbidity Sensor V1.0
Keyestudio Turbidity Sensor V1.0
Keyestudio ESP32 Core Board
Keyestudio ESP32 Core Board
Keyestudio TCS34725 Color Sensor
Keyestudio TCS34725 Color Sensor
Keyestudio KEYBOT Programmable 3-way Line Tracking Sensor
Keyestudio KEYBOT Programmable 3-way Line Tracking Sensor
Keyestudio PIR Motion Sensor 3PCS
Keyestudio PIR Motion Sensor 3PCS
Keyestudio DS18b20 Temperature Detector Sensor
Keyestudio DS18b20 Temperature Detector Sensor
Keyestudio Thin-film Pressure Sensor
Keyestudio Thin-film Pressure Sensor
Keyestudio MLX90614 Non-Contact Infrared Temperature Sensor
Keyestudio MLX90614 Non-Contact Infrared Temperature Sensor
Keyestudio Voltage Detection Sensor Module
Keyestudio Voltage Detection Sensor Module
Switch To Desktop Version